НУ "Захари Стоянов"
Начално училище в град Любимец

Годишен план

 

ЗА РАБОТАТА НА НУ “ЗАХАРИ СТОЯНОВ”

ГР. ЛЮБИМЕЦ

 

Училището е основно средство за повишаване културното равнище на народа. В началното училище се поставят основите на всички науки. Обучението въоръжава учащите се със знания, формулира мирогледа им, възпитава у тях нравствени качества, отговарящи на изискванията на съвременното общество.

Един от основните източници на успеха в обучението и възпитанието е любовта към децата. Любовта и уважението към децата почиват на дълбокото им познаване - разбиране на техния вътрешен мир и психология. Всичко което се случва в обществото е под знака на учителя. Учителите са духовните водачи на науката.

Основните проблеми в работата на цялата образователна система върху която се поставя акцент през учебната година е издигане качеството на учебно-възпитателната работа, осъществяване на задължителното училищно образование до 16 годишна възраст.

Спазването на режимните моменти при организацията на УВР, правилното съотношение между урочната, извънурочната, трудовата и спортна дейност, точното дозиране на познавателните задачи, съобразено с възрастовите особености на децата имат важно значение за реализиране на творческата познавателна дейност и укрепване здравето на учениците. Тези изисквания се осъществяват чрез правилното съставяне на седмичното разписание.

Учебно-възпитателната работа се осъществява по I Вариант. Обучението се извършва на една смяна.

I. Цели, стратегии и приоритети в дейността на училището през новата учебна година.

 1. Работата на общоучилищния колектив се организира в съответствие с изискванията на ЗПУО.
 2. Работата на училищния екип е насочена към:

♦> Утвърждаване ролята на общообразователната подготовка като основа, върху която се изгражда широка обща култура, придобиват се интелектуални умения и социални компетенции, необходими на младите хора за активен живот в динамично променящото се общество.

♦> Преоценка на степента на усвояване на учебния материал не само като обем, а и като осмисленост и способност за прилагане в практиката на получените знания и умения.

♦> Създаване условия за диференцирана и индивидуална работа, ориентирана към личността на детето, към неговата индивидуалност, природна, социална и културна цялост, с цел задоволяване специфичните образователни изисквания и потребности на учениците и свързани с тяхната перспектива за личностно развитие.

♦> Интегреране на съвременните информационни и компютърни технологии за индивидуализиране и оптимизиране на образователните изисквания и развитие на индивидуалния образователен потенциал на учениците.

♦> Развитие на гражданското образование и възпитание като система от дейности, насочени към мотивираве на учениците, създаване на модели на поведение и подготовка за активно и ангажирано участие в демократичните процеси на обществото.

♦> Усъдършенстване формите и методите на езиковото обучение, чрез прилагане на актуални методики и съвременни учебно-технически средства.

 1. Стратегии в дейността на училището:

♦> Високо качество на образование и повишаване постиженията на учениците.

♦> Изграждане на собствен облик и училищни ценности, с които учениците се отличават от другите.

♦> Поставяне на ученика в центъра на цялата дейност, грижа и внимание за неговото развитие и обучение.

Изграждане на тясна връзка, сътрудничество и взаимодействие между училищната институция и родителската общност.

 1. Приоритети в дейността на училището.

♦> Издигане равнището на родноезиковата подготовка.

♦> Овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание. Засилване на чуждоезиковата подготовка.

♦> Компютърна подготовка и овладяване на информационни технологии.

♦> Гражданско образование.

♦> Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет.

♦> Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

♦> Духовно, физическо, социално развитие и здравословен начин на живот.

♦> Съобразяване на обема и нивото на знанията с възрастовите особености на учениците.

♦> Използване на ефективни методи за преподаване.

♦> Осъществяване на плавен преход от детската градина в първи клас и от четвърти в пети клас.

♦> Интегриране на децата и учениците от етнически произход и ученици със соп.

♦> Превенция на противообществените прояви и агресивността на учениците в училище.

♦> Мерки за справяне с епидемията covid-19 и опазване живота и здравето на учениците и всички работещи в училището.

♦> Готовност за обучение в електронна среда.

♦> Подобряване на материално-техническата база и хигиенното състояние на училището.

Основни направления за работата на учителския екип през годината са:

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ФОРМИРАНЕ НА ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ И ГРАЖДАНСКО ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-IV КЛАС.

ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ.

ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ.

ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА, АГРЕСИЯТА И ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЧИЛИЩЕ.

ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ.

 

ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ:

I. Изпълнение на ЗПУО.

II.Повишаване качеството и ефективността на УВИ.

1. Учебен процес.

2. Възпитателна работа.

III. Ръководство и управление на УВП.

IV. Вътрешно-методическа работа и квалификационна дейност.

V. Подобряване на материалната база и хигиенното състояние на училището.

VI. Взаимодействие с родители и обществени организации.

VII. Тематичен план за работа на педагогическия съвет.

За изпълнение на основните задачи да се проведат следните:

II. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ.

1. Да се обхванат всички деца подлежащи на задължително обучение чрез подаване на молби от страна родителите за постъпване в първи клас, ПГ и обхождане на домовете.

Срок: началото на уч. Година отг.: кл. Ръководители на I клас

2. Да се заведат на отчет учениците със слаб родителски контрол и пропуски в знанията, поради безпричинни отсъствия и се работи индивидуално с тях през цялата учебна година.

Срок: уч. Година отг.: кл. Ръководители и ПС

3. Да се следи редовното движение на учениците и промените да се нанасят в книгата за подлежащи.

Срок: уч. Година отг.: кл. Ръководители

 

ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УВР

Учебен процес

1. Повишаване изискванията към урока, като особено внимание се обърне на неговата предварителна подготовка и се издига качеството на УВР.

2. Даване практическа насоченост на обучението, като се изхожда от жизнения опит, умения и сръчност на самите ученици.

3. Недопускане размяна на учебни часове на един предмет с друг. За нарушения от подобен характер да се търси отговорност от учителите - нарушители.

Срок: уч. Година отг.: директора

4. Уреждат кътове - изложби с ученичиски тетрадки, предмети изработени от учениците в часовете по тежнологии и предприемачество, изобразително изкуство и др.

срок: I и II срок отг.: кл. Ръководител

5. Провеждане на контролни работи по основните учебни предмети в началото на учебната година, в края на първи и втори срок.

6. Периодически на заседания на педагогическия съвет да се обсъжда състоянието на знанията на учениците по отделните учебни предмети. Същите да се предхождат от извършени предварителни проверки в съответния клас. Проведените контролни работи се съхраняват в училище - входно и изходно ниво.

Срок: през годината отг.: директора

Възпитателна работа

1. Възпитателната дейност да се осъществява като останалите дейности в училището. Работата през годината да се насочи към овладяване на знанията за гражданското образование на учениците. Учителите да спазват плана ва възпитателна работа, като вниманието им се насочи към решаването на следните основни задачи:

 • изграждане на личности родолюбци;
 • приобщаване към общочовешките ценности;
 • подготовка за пълноценен живот в демократично гражданско общество;
 • превенция на агресията сред учениците.

2. Правилно да се използват урочното съдържание и извънкласните форми на работа за патриотичното възпитание на учениците.

Срок: уч. Година отг.: учителите

3. Особено внимание да се обърне на запознаването и спазването от децата на ПРАВИЛНИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ.

Срок: декември отг.: учителите

4. В края на всеки месец да се провежда беседа - разговор за поведението на учениците, като участници в пътното движение.

Срок: постоянен отг.: кл. Ръководители

5. Комисията по безопасно движение да разработи контролен план за дейността на учители и ученици за безопасност на движението.

Срок: 30.09. отг.: преде, на КБД

6. Да се проведат следните чествания, празници, тържества във връзка с бележити дати и годишнини и мероприятия, съгласно посочения.

График

дата

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИК

15 септември

Откриване на учебната година

IV класове

м. септември

Европейски ден на спорта в училище

I - IV клас

1 ноември

Ден на народните будители

По класове

м. ноември

Е>езопасно поведение и движение на учениците

ПС

м. декември

Спортни мероприятия - игри при зимни условия и на открито.

Пед. съветник

24 декември

Коледни празници

По класове

м.януари

Зимни празници от народния календар

ПС

19 февруари

Обесването на Васил Левски

Учит. - ЦДО

1 март

Баба Марта

Пед. съветник

3 март

Освобождение на България от османско робство.

III клас

м. март

Празник на здравето

ПС и мед. сестра

м. март

Здравни беседи по класове

Мед. сестра

30 март

Празник на буквите

I - те класове

м. април

Опазване на околната среда - ден на Земята

ПС

м. април април

Седмица на патронния празник

По класове

20 април

Патронен празник

Пед. съветник

м. април

Моят роден град и моето училище

ПС

м. април

Екликден

ПС

м. май

Е$ света на книгите

Учит. — ЦДО

м. май

Спортен празник

Учит. По физ.

24 май

Ден на светите братя Кирил и Методий, на бълг. азбука, просвета и култура и на слав. книжнина

III клас

м. май

ЕДдишно утро

Кл. рък

7. Екскурзиите по класове да се провеждат в началото или края на учебната година по преценка на класните ръководители и предварително изготвен план. Организират се съобразно изискванията на МОН и съответната Наредба.

8. Предвидените извънурочни дейности се обсъждат на ПС.

9. Възпитателната дейност да се осъществява и чрез посещения на културни мероприятия.

10. Учителите по класове да изготвят график за приемни дни и часове за срещи с родителите и консултация с учениците.

 

III.РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА УВП.

1. Създаване на атмосфера за педагогическо творчество с членовете на колектива.

2. Изготвяне на критичен анализ относно качеството на досегашната дейност на всеки учител и резултатите от нея в съответния клас.

3. Разширяване педагогическото сътрудничество на училището и учителския колектив с останалите социално-педагогически фактори.

4. Акцент на работата на всеки учител е партньорството със семейството и родителите.

5. Приемане на мерки за интегриране на учениците от ромски произход.

6. Цялостната дейност на училището да се провежда по предварително разработени планове.

срок: м. октомври, отг.: директора

7. Провеждане тематични проверки по предварително набелязани основни проблеми от учебната програма.

срок: по пл. на дир., отг. : директора

8. За осъществяване на по-широко участие на членовете на колектива при решаване на общоучилищни въпроси да се провеждат заседания на педагогическия съвет по актуални за училището проблеми.

 

IV. ВЪТРЕШНО-МЕТОДИЧЕСКА РАБОТА ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ.

Професионалното усъвършенстване на педагогическите кадри е една от основните дейности на училището.

Повишаване квалификацията на учителите да става по пътя на самообразованието, организирани курсове, семинари или избрани форми на методическа работа. Всеки учител да избира съобразно своите нужди и творчески да обогатява и разширява подготовката си по самостятелен и организиран път.

За парвилното организиране на вътрешно-методическата работа да се разработи план за работа и се сформира МО, което определя своята дейност. В плана да се конкретизират целите, задачите на вътрешно-методическа работа и се включат следните дейности:

 • Обсъждане на актуални статии от падагогическия печат;
 • Дискусии по важни педогогически проблеми.
 • Обмяна на опит;
 • Научно-практическа конференция.

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

 1. Привличане семейството като съюзник на училището.
 2. Провеждане на родитело-учителски срещи - общи и по класове. Да обновят съдържателния си характер за разглеждане на актуални педагогически проблеми.
 3. Ангажиране на родителите в комисията за противообществени прояви.
 4. Съдействие на обществените организации и съвети в помощ на училището.

 

VI. ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И ХИГИЕННОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО.

 1. Ремонт на повредени чинове, дъски, шкафове.
 2. Боядисване на цокли и врати.
 3. Основен преглед хигиената на класните стаи — всеки понеделник.
 4. Обогатяване на материално-техническата база.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Директор :