НУ "Захари Стоянов"
Начално училище в град Любимец
Основно меню

Мерки за повишаване качеството на образованието

 

Утвърдил:

Директор-Дочка Кючукова

 

 

 

 МЕРКИ  ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

 

  

/Мерките са приети на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №11 /13.09.2022год., утвърдени са със заповед №457/13.09.2022г. на директора на НУ „Захари Стоянов“ и са съгласувани с Обществения съвет на заседание с протокол №7/13.09.2022г./

 

 

УВОД

С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и редът за разработване на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на образованието.

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за усъвършенстване процесите на управление на качеството. Също така важно място заемат показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на институцията (училището), основано на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения.

Качеството на образованието в училище се осигурява при спазване на следните принципи:

 1. Ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;
 2. Автономия и самоуправление;
 3. Ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението;
 4. Удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица;
 5. Приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики;
 6. Непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството;
 7. Целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и образование;
 8. Лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на училището.

 

ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО

 

Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от взаимосвързани действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото образование и/или обучение и резултатите от него в съответствие с държавните образователни стандарти.

Броят на членовете, съставът и срокът за изпълнение на работата на комисията или комисиите се определят от директора в зависимост от вида и обема на възложените задачи.

Комисията или комисиите се определят преди началото на всяка учебна година. Директорът:

 1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по функционирането на вътрешната система за управление на качеството;
 2. Разработва политиката и целите по осигуряване на качеството;
 3. Определя състава на комисията или комисиите;
 4. Провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в институцията.

Педагогическият съвет приема:

 1. Мерките за повишаване на качеството на образованието;
 2. Годишния доклад за резултатите от проведеното оценяване.

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

Усъвършенстването на процесите за управление на качеството се постига при спазване на следните изисквания:

 1. Да подобрява работната среда чрез:

а)  прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните към училищната среда;

б)  осигуряване на достъпна архитектурна среда;

в)  модернизиране на материално-техническата база и обновяване на информационната инфраструктура;

г)  развитие на организационната култура.

 1. Да осигурява развитие на персонала чрез:

а) подобряване на възможностите за допълнителна и продължаваща квалификация на учителите/преподавателите по специалността им от висшето образование, за подобряване на тяхната иновационна култура и личностна ефективност;

б)  изграждане на култура за осигуряване на качеството;

в)  създаване и поддържане на открита и ясна комуникация;

г)  повишаване на ефективността на административното обслужване;

д)  повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на образование и обучение.

 1. Да подобрява резултатите от обучението чрез:

а)  повишаване на мотивацията на обучаемите;

б)  повишаване на дела на учениците, които работят активно за подобряване на своите образователни резултати;

в)  намаляване на дела на рано отпадналите от обучението;

г)  създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове.

 1. Да подобрява взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, работодателски организации, университети и други заинтересовани страни чрез:

а)  разширяване на възможностите за практическо обучение;

б)  проучване и прилагане на добри практики на сродни институции;

в)  подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в образованието и обучението;

г)  информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и постиженията на институцията в областта на осигуряване на качеството на образованието и обучението;

д) участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на образованието и обучението.

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В НУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“

 

За изпълнение на мерките са заложени следните показатели:

 1. Постигнати резултати на ученици:
  1. Повишаване на общия успех на учениците;
  2. Резултати от НВО;
  3. Брой участници и класирани на областен и национален кръг на олимпиади на МОН;
  4. Заемане на призови места на състезания, конкурси и олимпиади;
  5. Брой ученици, участващи в национални и международни проекти.
 2. Поведение и дисциплина:
  1. Намален брой на допуснатите отсъствия;
  2. Намален брой наказани ученици;
  3. Намаляване на дела на ранно отпаднали от обучението - наблюдение на учениците, диагностициране, сигнализиране на училищното ръководство и екипа за личностно развитие;
  4. Прилагане на механизма за ранно предупреждение за различни рискове и работа с екипите за личностно развитие и Обществения съвет;
 3. Участие в училищни клубове, извънкласни мероприятия, дейности и инициативи:
  1. Брой участници в училищни клубове, извънкласни обучителни дейности и дейности по интереси;
  2. Брой реализирани инициативи от Ученическия съвет;
  3. Брой реализирани кампании и доброволчески дейности;
 1. Други:
 1. Брой учители, повишили квалификацията си;
 2. Подобрена материална база в училището;
 3. Брой реализирани проекти;
 4. Подобряване на взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, университети и всички останали заинтересовани страни;
 5. Информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и постиженията на учениците и образователната институция чрез публикуване на информация на сайта и ФБ страницата на училището и медии;

 

МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

 1. За осигуряване на качеството в институциите се осъществяват методическо подпомагане и мониторинг;
 2. Методическото подпомагане за разработване и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството включва:         консултиране, информиране, инструктиране и представяне на добри педагогически практики;
 3. Мониторингът е вътрешен и външен, като резултатите от него включват констатации, изводи и препоръки за вземане на информирани решения за усъвършенстване на процеса за осигуряване на качеството;
 4. Вътрешният мониторинг се осъществява от директора;
 5. Методическото подпомагане и външният мониторинг се осъществяват от Министерството на образованието и науката и от регионалните управления по образованието.

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

 

I.

Дейности за повишаване успеваемостта на учениците

 

Отговорник

 

Срок

 

1. Прилагане на интерактивни методи на обучение, ИКТ и дидактични материали в учебно-възпитателния процес с цел развитие на самостоятелността и мисленето у учениците.

 

         

           Учители

 

15.09-30.06.2023г.

 

2.                2. Професионална комуникация между педагогическите специалисти, участващи в образователния процес в училището.

 

          Учители

 

 

 

ежедневно

 

 

 

 

 

 

3.      Наставничество на младите учители.

4.      Ефективно диференциране на задачите в планирането на образователния процес в зависимост от индивидуалните развитие на всяко дете.

 

 

             Учители

 

 

15.09-30.06.2023г.

 

 

4.      Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на възпитателно- образователния процес и ориентирането му към конкретни резултати.

5.      Целенасочена квалификация на учителите.

6.      Провеждане на учебна дейност в класни стаи на открито.

7.      Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа

 

Учители

 

Директор

Учители

Ресурсен учител, логопед, психолог

15.09-30.06.2023г.

 

 

План за квал. дейност

15.09-30.06.2023г.

постоянен

 

 

II

Дейности за популяризиране на организацията на учебно-възпитателната дейност в НУ „Захари Стоянов“

 

Отговорник

 

Срок

 

1.Организиране на дейности, които да бъдат представяни пред родители и общественост .

учители

ПДУ

 

2. Екипност и споделяне  на добри практики

Учители, директор

постоянен

 

3.Реализиране на дейности по проект „Участвай и променяй-родителят,  активен партньор в училищния живот“.

 

 

учители, родители

 

учебна 2022-2023г.

 

4.Разширяване на партньорството и взаимодействието между ОУ, родителска общност  социални партньори, институции и организации.

 

 

директор

 

постоянен

III

Дейности и критерии за отчитане на учебно-възпитателните резултати

Отговорник

Срок

 

1.Използване на единни стандарти и система за оценка на развитието на учениците.

методическо обединение

постоянен

 

 

2.Анализ на възпитателно-образователния процес - входно ниво; годишни резултати, сравнени с предходна година.

 

    Учители

 

15.09.2022г

 

3.Увеличаване на извънкласни дейности и занимания по интереси.

Учители

15.09.2022г

 

4.Естетизиране на учебната среда

Учители, персонал

постоянен

 

5.Поощряване на учениците с морални и материални награди

 

Учители

 

постоянен

при конкретни постижения

IV

Дейности за мониторинг и контрол на педагогическия процес в НУ „Захари Стоянов”

Отговорник

Срок

       
 

1. Проверка на ел.дневник и задължителна документация

Директор

ежеседмично

       
 

2. Отчетна и финансова документация.

Директор,    счетоводител

месечно

 

3. Сведения за спазване организацията на учебния ден, присъстващи ученици.

 

Учители

 

ежемесечно

 

4.Контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работа в учебните часове и постиженията на учениците

Директор,

зам. директор

постоянен