НУ "Захари Стоянов"
Начално училище в град Любимец

Мерки за повишаване качеството на образованието

 

ЦЕЛИ:

 1. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.
 2. Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.
 3. Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
 4. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 5. Постигане на положително отношение към училището и предлаганото образование.
 6. Намаляване дела на преждевременно напусналите училище и прибиране и задържане на учениците подлежащи на задължително обучение.
 7. Развитие на компютърните умения на училищната общност.
 8. По-широко навлизане на нови методи на преподаване (интерактивност).
 9. Повишаване квалификацията на учителите и придобиване на нови компетенции и умения.

 

ДЕЙНОСТИ:

 1. Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.
 2. Издигане равнището на подготовката по български език и литература. Акцент върху грамотността (български език и математика).
 3. Утвърждаване на чуждоезиковото обучение по английски език от втори до четвърти клас.
 4. Създаване на условия за изяви на учениците и конкретизиране на работата с ученици със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.
 5. Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.
 6. Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на учениците.
 7. Насърчаване на публичните изяви на учениците.
 8. Запазване едносменния режим на обучение и задържане на децата в училище чрез реализиране на целодневно обучение за учениците от 1 до 4 клас.
 9. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот.
 10. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и . развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението:
 • поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал;
 • използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на учебни знания;
 • ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост;
 • реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване;
 1. Привеждане дисциплината на учениците в съответствие с новите обществени реалности.
 2. Стриктно спазване на изискванията:
 • за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;
 • на заложените основни принципи в „Етичен кодекс за работа с подрастващи”;
 • за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и непедагогически персонал;
 • за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;
 1. Засилване взаимодействието с родителите, избрани за членове на училищното настоятелство.
 2. Използване на създадени видеоматериали и интерактивни уроци.
 3. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие.
 4. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение.
 5. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици.
 6. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
 7. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 8. Разширяване на възможностите за участие на родителите в управлението на училището и усъвършенстване на статута на училищните настоятелства и обществените съвети.
 9. Засилване положителното отношение към училището като институция от страна на ученици и родители. 21. Съпричастност към училищния живот.
 10. Реализиране на положителна училищна атмосфера, влияеща благоприятно върху развитието на учениците.
 11. Актуализиране плана за квалификационна дейност в съответствие с потребностите на преподавателите и училището и провеждане на обучения.