НУ "Захари Стоянов"
Начално училище в град Любимец

План по безопасно движение по пътищата

 1. Изработване на Маршрутни листи от класните ръководители, съвместно с родителите за безопасен път до училище и обратно.
 2. Беседи в часа на класа, свързани с безопасно движение по улиците и пътищата.
 3. Провеждане на родителски срещи, свързани с Безопасното движение.
 4. Конкурс за детска рисунка на тема „Безопасните места за отдих и игра" .
 5. Конкурс за детска рисунка на тема „Безопасно поведение и култура на пътя" .
 6. Тренингово занятие „Аз съм участник в движението".
 7. Провеждане на Петминутка в последния час за деня.
 8. Осигуряване на безопасна среда за учене и отдих, чрез проверка състоянието на спортната площадка и съответните съоръжения.
 9. Развиване на социални умения чрез реализиране на инициативи за превенция на рискове от злополуки и наранявания.
 10. Тематични беседи за опасностите в бита и жизнената среда на децата.
 11. Обучение по БАКП.
 12. Проиграване на Плана за БАКП два пъти през учебната година.
 13. Участие в Национален конкурс „С очите си видях бедата ”.
 14. Провокиране на активността у децата за участие в инициативи , които променят средата и културата им на поведение.