НУ "Захари Стоянов"
Начално училище в град Любимец
Основно меню

План по безопасно движение по пътищата

 1. УТВЪРЖДАВАМ:

  ДИРЕКТОР: ДОЧКА КЮЧУКОВА


   

   

   

   

   

   

   

  ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ  ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

  учебна 2022/2023 година

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет №11/13.09.2022 г. Планът е утвърден със заповед №459 на директора на НУ “Захари Стоянов”.


   

   

   

  І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Комисията за безопасност на движението по пътищата е в състав:

  Председател:

  Аничка Павлова – главен учител начален етап;

  Членове:

  • Райна Иванова - учител ПГ;
  • Митко Златев – огняр / поддръжка;

   

  1. Планът на комисията е приет на заседание на Педагогическия съвет, проведено на 09.2022 г.
  2. Обучението по БДП е задължително и се осъществява съгласно държавните образователни изисквания за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата и учебни помагала, избрани с решение на ПС.
  3. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да се организира и провежда в съответствие със:
  • Концепция за възпитанието и обучението по безопасността на движението по пътищата в детската градина и българското училище;
  • Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)
  • Закон за движение по пътищата;
  • Утвърдени учебни програми на МОН;

   

   

  ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ

  1. Извършва се от класните ръководители в часа на класа по утвърдени от директора задължителни теми със съдействието и участието на длъжностни лица от местните организации на Гражданска защита, Противопожарна охрана, Районно полицейско управление.
  2. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се използва: специализирана литература, тематични предавания по телевизията и радиото, инструктивни материали от централния и местния печат, електронни учебно методически пособия и помагала и др.

   

   

   

  ІІІ. ЦЕЛИ

  1. Опазване живота и здравето на децата на пътя.
  2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и оказване на помощ в случай на опасност.

   

  ІV. ЗАДАЧИ

  1. Формиране на система от знания, умения и навици необходими за успешната адаптация към живота.
  2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно поведение в ежедневните контакти с превозните средства и хората.
  3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности.
  4. Повишаване нивото на професионална подготовка по отношение преподавателска компетентност и ангажираност с въпросите на безопасността.
  5. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата.
  6. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители.
  7. Ограничаване достъпа на случайни и съмнителни лица в сградите на училището и осигуряване безопасността на децата в района му.

   

   

   

   

  V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

  1. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми за всеки клас.

  Отг.: кл. ръководители Срок: постоянен


   

   

   

  1. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на планираните мероприятия.

  Отг.: зам.-директор УД Срок: постоянен

  1. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети.

  Отг.: кл.ръководители Срок: постоянен

  1. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището.

  Отг.: кл.ръководители Срок: постоянен

  1. Класните ръководители да провеждат ежемесечно беседа-разговор за поведението на учениците като участници в пътното движение.

  Отг.: кл.ръководители Срок: постоянен

  1. Учителите, които провеждат последен учебен час да провеждат “5-минутка за безопасност” – краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата.

  Отг.: учители Срок: постоянен

  1. След завършване на учебните занятия учителите лично извеждат учениците до двора и ги изчакат докато се разотидат от двора на училището.

  Отг.: кл.ръководители Срок: постоянен

  1. До края на първата учебна седмица класните ръководители, съвместно с родителите определят най-безопасния маршрут на учениците от дома до училището и обратно за учениците от І – ІV клас.

  Отг.: кл.ръководители Срок: 23.09.2022 г.

  1. Да се изиска от родителите на учениците от І до ІV клас декларации, в които е

   

   

   

  посочен начина, по който детето се придвижва до училището и обратно – самостоятелно или с придружител.

  Отг.: кл.р-ли І-ІV кл. Срок: м. 09.2022 г.

  1. Да се провеждат специализирани инструктажи по безопасност на движението в началото на всеки учебен срок.

  Отг.: кл. ръководители Срок: м. 09.2022 г.,

  м. 02.2023 г.

  1. Преди провеждането на извънкласни мероприятия, свързани с извеждането на учениците от училищния двор, ръководителите са длъжни да проведат извънреден инструктаж за безопасност на движението срещу личен подпис на учениците. Списъците на инструктираните ученици да се представят на директора преди мероприятието заедно с план за провеждането му.

  Отг.: кл.ръководители Срок: постоянен

  1. Провеждане на състезание на училищната площадка с тема „Да опазим децата в пътното движение”

  Отг.: кл.ръководители Срок: м. 04.2023 год.

  1. Да се ангажират родители с подходящи професии в оказване на помощ при провеждането на мероприятията по БДП.

  Отг.: кл.ръководители Срок: постоянен

   

  1. Провеждане на беседа и практическо занятие с ученици - рискови участници в движението - велосипедисти, водачи на мотоциклети, мотопеди, скутери.

   

  Отг. Кл. ръководители

  Срок: м.10.2022 г.

   

  1. Осигуряване на нагледни електронни средства за занятията по безопасност на движението.

  Кл. ръководители Срок: м. 10.2022 г.

   


  1. Организиране на училищно състезание с ученици - велосипедисти.

  Отг.: учителите по ФВС Срок: м. 04.2023 г.

  1. Изготвяне на график за провеждане на часовете по безопасност на движение, съобразен с глобални теми по класове, както следва:

   

  Клас

  Глобална тема

  Брой часове

  I клас

  Аз не пресичам сам”

  9 часа

  II клас

  „Аз не пресичам сам”

  6 часа

  III клас

  „Аз не пресичам сам”

  6 часа

  IV клас

  „Аз не пресичам сам”

  6 часа


   

   

  Приложение №1

   

  Г Р А Ф И К

  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

  І-ІV клас в НУ „Захари Стоянов” 2022 / 2023 УЧЕБНА ГОДИНА

   

  Тема, клас, хорариум:

  Срок

  за практически умения *

  І клас

  Главна тема: Аз не пресичам сам – 9 часа

  1

  Моят безопасен път до училище и обратно*

  I

  2

  Моят робот знае безопасен път до училище*

  I

  3

  Пешеходна пътека

  I

  4

  Аз не пресичам сам*

  I

  5

  Пътен светофар за регулиране движението на пешеходците

  II

  6

  Двуколесни пътни превозни средства за деца

  II

  7

  Знам къде съм

  II

  8

  Знам къде са пътните превозни средства*

  II

  9

  Знам къде са другите

  II

   

   

  Тема, клас, хорариум:

  Срок

  за практически умения *

  ІІ клас

  Главна тема: Аз не пресичам сам – 6 часа

  1

  Улиците до моето училище*

  I

  2

  Моят робот знае къде да пресича*

  I


   

  3

  Алгоритъм за безопасно пресичане

  I

  4

  Пътен светофар за регулиране движението на превозни средства

  II

  5

  Отивам на училище с автобус, трамвай, тролейбус, лек автомобил

  II

  6

  Виждам и чувам пътните превозни средства*

  II

   

   

  Тема, клас, хорариум:

  Срок

  за практически умения *

  ІІІ клас

  Главна тема: Аз не пресичам сам – 6 часа

  1

  Път. Елементи на пътя.

  I

  2

  Велосипед.*

  I

  3

  Пътен светофар за велосипедисти.

  I

  4

  Безопасни места за управление на велосипед.*

  II

  5

  Моят робот спазва сигналите на светофара.*

  II

  6

  Знам къде са пътните превозни средства.*

  II

   

   

   

  Тема, клас, хорариум:

  Срок

  за практически умения *

  ІV клас

  Главна тема: Аз не пресичам сам – 6 часа

  2

  Кръстовища

  I

  3

  Пътни превозни средства, използвани в селското стопанство

  I

  4

  В населено място. Извън населено място*

  II


   

  5

  Виждам пътните превозни средства*

  II

  6

  Чувам пътните превозни средства*

  II

   

   

   

   

  Задачи и форми на работа на училищната комисия по БДП

   

   

  1. Да се сведат до минимум инцидентите, свързани с БДП
  2. Да се почиши нивото на подготовка на учениците, педагогическия и помощния персонал, като се потърсят специалисти в съответните области
  3. Да се ангажират родителите при провеждане на мероприятия по БДП
  4. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети

   

   

  План за работа на УКБДП

   

  ДЕЙНОСТ

  ОТГОВОРНИК

  СРОК

  1

  В началото на учебната 2022/2023г часовете за изучаване на правилата по БДП по пътищата да се заложата задължително на отделен ред в Списък-Образец №1

   

  Директор

   

  15.09.2022г

  2

  Да се осигури учебна платформа по БДП за всички ученици

   

  Директор

   

  15.09.2022г

  3

  На първата родителска среща на I и II клас да се определи най-краткия път до дома на ученика , а на III и IV клас – да се припомни

   

  Кл. ръководители

   

  17.09.2022г

  4

  През първата седмица на учебната година в ЧК да се проведе беседа с учениците по БДП

   

  Кл. ръководители

   

   

  09.2022г

  5

  В ЧК да се провеждат занятия по БДП. Темите се вписват в електронен дневник

   

  Кл. ръководители

   

  от 09.2022г

  до 06.2023г

  6

  Попълване на контролни карти от родителите на първокласниците за безопасен път от дома до училище и обратни

   

  Кл. ръководители

   

   

  09.2022г

  7

  Провеждане на извънредни инструктажи преди коледна, пролетна и лятна ваканция

   

  Кл. ръководители

   

   

  от 15.09.2022г

  до 15.06.2023г

  8

  Организиране на изложба „Моят безопасен път до училище“

   

  УКБДП

   

  05.2023г

  9

  Среща на учениците с инспектор от РПУ гр Любимец на тема „Децата и безопасността на движение по пътищата“

   

  Директор и кл. ръководители

     

  31.05.2023г

  10

  Изнасяне на мултимедийни уроци по БДП

  Кл. ръководители

   

  от 15.09.2022г

  до 15.06.2023г

  11

  Провеждане на инструктаж по БД за всички работещи в училището

  Председателят на УКБДП

  Съгласно наредба за инструктажите

  12

  Организиране на състезание „Млад велосипедист“

  Директор и УКБДП

  от 09.2022г

  до 06.2023г

  13

  Да се организира инструктаж на учениците при всяко организирано напускане на училищния двор

   

  Кл. ръководители

   

  от 09.2022г

  до 06.2023г

  14

  Запознаване на учениците с опасните места в района на училището или места, където са станали ПТП

   

  Кл. ръководители

   

  от 09.2022г

  до 06.2023г

  15

  Организиране и включване на учители в обучителни курсове по БДП

  Директор и Кл. ръководители

   

  от 09.2022г

  до 06.2023г

  16

  Включване на учениците от НУ „Захари Стоянов“ в инициативи по БДП

   

  Кл. ръководители

   

  от 09.2022г

  до 06.2023г

   

  Изготвил:/Председател на УКБДП/