НУ "Захари Стоянов"
Начално училище в град Любимец
Основно меню

Програма за предоставяне на равни възможности

 

Програма за предоставяне на равни възможности

 

Въведение

Глобализацията създава условия хората да пътуват, да живеят на различни места, да са граждани на света. Всичко това налага изграждане на един нов комплекс от умения за общуване, толерантно отношение и познания за другите. Срещата на различни култури е често трудна, но би могла да бъде обогатяваща и ползотворна.

Начините на приобщаване на различните са много и най-разнообразни, но в основната си част са базирани на образователни мерки. Насърчава се ученето през целия живот, набляга се на интеркултурното образование. Финансирането у нас се осигурява на принципа „парите следват детето". Така всички деца, независимо от социалния статус, имат възможност да получат качествено образование.

Анализ на състоянието

През последните десетилетия българското училище започна да търси свои пътища за осмисляне на образователния процес от гледна точка на идеята за интеркултурното образование и приобщаването на ученици от уязвими групи. То включва:

- взаимно опознаване на различните;

- оценяване на техните достойнства;

- използване на положителните им страни в процеса на обучение и възпитание;

Началното училище продължава заложеното в детската градина, а именно:

- даване познания за културата на всички общности в страната;

- себепознание, себеразбиране, избягване на предразсъдъци;

- приемане и уважение на различията;

Причини:

Социалната и демографската среда в България за последните години се характеризира с особености, типични за страните в преход към пазарна икономика.

При децата от начална ученическа възраст се обръща особено внимание на семействата им. Безработица, бедност, ниски заплати, работа на частно, многодетни семейства са част от факторите, определящите облика на семействата на учениците от ромски произход. А те са почти половината от общия брой, обучаващи се в нашето училище. Ролята на педагогическия колектив е особено важна, тъй като имаме двойна задача - наред с приобщаването на децата да изграждаме толерантно отношение , да разбиваме предразсъдъци и у техните родители. Наясно сме, че пред нас са деца на демокрацията, станали родители преди пълнолетие, напуснали преждевременно училище, с неясна перспектива за бъдещето. Уверени, че имаме потенциала да работим с този контингент поставяме следните цели за работа:

 

Цели

Гарантиране равен достъп до качествено образование.

Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.

 

Мерки / дейности / за качествено образование на децата и учениците на уязвими групи

А. Подобряване на училищната готовност и интегрирането на деца на уязвими групи:

  1. Създаване на условия за успешна адаптация на децата от уязвими групи и включване в образователния процес.

- повишаване степента на готовност на децата от ромски произход: мобилна работа и работа на терен с родителите за мотивиране на деца и родители за ролята на училището;

- предварителна работа с деца не посещавали детска градина - организирани групи в лятно училище;

- информационни кампании;

 - подобряване здравния статус на децата на уязвими групи чрез наблюдение на физическото и психомоторното развитие.

Превенция на насилието и други рискове в ранна детска възраст:

- индивидуална работа;

- работа с родители;

 - преодоляване на затрудненията на децата с увреждания в подготовката за училище чрез осигуряване на специализирана помощ в обучението и общуването;

- максимален обхват на децата, подлежащи на училище;

- разнообразни форми на допълнителна подкрепа за децата от малцинствата за изравняване на стартовите им позиции при постъпване в училище;

- осигуряване при необходимост допълнително обучение по български език за деца и ученици от етническите малцинства.;

- осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда , съчетана с традициите на отделните етнически групи;

- изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на деца в риск;

- допълнителна работа с деца застрашени от отпадане от училище;

- подкрепа на учениците от уязвими етнически общности за продължаване на образованието им след задължителната училищна възраст.

Б. Формиране на интеркултурна компетентност:

- пълноценна социализация като механизъм за адаптация на ученика;

- участие в мероприятия на класа, групата и училището;

- разкриване на силните страни;

- създаване на атмосфера на приятелство и взаимопомощ;

Развитие на взаимен респект и толерантност:

- приемане на ролите и интересите;

- уважение към изповядване на различни религии;

Празничната система осигурява богата възпитателна среда, като приобщава по неповторим начин:

- реализиране на обичаи ;

- организиране на тържества;

- стимулиране познавателната, емоционално-волевата и социална активност на децата;

- съхранение и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства;

Общуване. Правила на общуване:

- овладяване основите на речевия етикет;

- поведение на обществени места;

- норми на държание при определени поводи, поздравления, кавалерство и т.н.;

- благоприятна среда на комуникация;

- корекция на проявите на грубост и неуважение;

- решаване на казуси;

- запознаване на различни модели на общуване чрез художествената литература;

- варианти на поведение;

- ролеви игри;

Очаквани резултати:

  1. Подобрени умения на родителите за отглеждане и възпитание на децата им.
  2. Повишена степен на информираност на родителите на деца от уязвими групи относно възрастовите особености и потребности на децата.
  3. Подобрена здравна култура.
  4. Повишаване значимостта на образованието в ценностната система на ромската общност.
  5. Достъп на децата с увреждания до образователната система.
  6. Намален брой случаи на насилие и зависимости.