НУ "Захари Стоянов"
Начално училище в град Любимец
Основно меню

Програма за превенция на ранно напускане на училище

 

 

Въведение

Преждевременното напускане на училище е сложно явление, което оказва сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на техните семейства. Корените на това явление трябва да се търсят от една страна в семейната среда, в мотивацията на учениците за учебен труд, в слабия стремеж за личностна реализация з училищна среда , а от друга в педагогическия колектив.

Разработването и прилагането на цялостни, широкообхватни и ефективни политики води до намаляване на уязвимостта на рисковите групи. В тази връзка е необходимо:

 • проучване, анализиране и систематизиране на специфичните причини за преждевременно напускане на училище;
 • набелязване на необходимите мерки за задържане в училище;
 • гарантиране на индивидуален подход към всеки отделен случай на преждевременно напускане на училище;

Анализ на състоянието

Една от групите с повишен риск за преждевременно напускане на училище още в начален етап са децата, които не са включени в системата на предучилищното възпитание. Непосещението на детската градина води до възникване на обучителни затруднения в училище.

В НУ" Захари Стоянов" гр. Любимец учениците от 1-4 клас се обгрижват от един учител, който в повечето случаи е безспорен авторитет за тях. Но обучението на писмен и говорим български език в условията на билингвална среда е трудно и някои ученици въобще не поддават на ограмотяване. Това се явява предпоставка за отпадане от училище в последващото обучение и възпитание, поради липса на интерес и навици за учене. Тези деца не се вписват в класовите колективи , не общуват със съучениците си и правят безпричинни отсъствия.

При направената оценка на риска от отпадане на ученици от училището се идентифицират следните рискови фактори:

 • продължително отсъствие от училище;
 • проблемна семейна среда;
 • трудна адаптация към изискванията в училище;

Причини

Основните процеси в икономическото развитие са намаляване на жизнения стандарт на населението, разширяване на бедността , повишаване на безработицата, социалната изолация на малцинствата. Особено тревожна е тази констатация за за ромите , чийто брой нараства през последните години в нашето училище.

 1. Съществува тенденция за увеличаване броя на отсъствията на учениците . Причините за това могат да се обобщят в следните групи:
 2. Управленско-административни - пропуски в законодателството за контрол на учениците.
 3. Икономически - ниски доходи на населението, безработни родители, спад в жизненото равнище, оскъпяване на образованието.
 4. Социални - родителска незаинтерисованост и липса на контрол, отрицателно въздействие на средата, лоши битови условия, проблемни семейства .
 5. Педагогически - липса на навици за учене, трудности в усвояването на учебния материал, липса на интерес към някои предмети и др.
 6. Психологически - липса на мотивация и перспектива, агресивност, неразбиране и конфликти.
 7. Етнокултурни - свързани с традициите, обичаите, ценностите на различните социални групи и етнически общности.

Учителският колектив се стреми към привличане на децата и учениците в училищния живот като се фокусира върху:

 • разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на желанията и потребностите на учениците;
 • съчетаване на урочни, извънурочни и извънучилищни форми на обучение и възпитание;
 • работа с талантливите деца;
 • работа с деца в неравностойно положение;
 • работа с деца със специфични образователни потребности;
 • работа с деца с различна етническа принадлежност;
 • използване на интерактивни методи в обучението;
 • повишаване квалификацията на учителите;
 • работа по проекти;
 • работа с родители и обществеността;
 • здравословно хранене;

Цели

Основна : Създаване на подкрепяща среда на учениците в училище

Подцели:

 1. 1. Изграждане на мотив за посещение на училище и участие в живота на училищната общност:

Индикатор: намаляване на отсъствията от училище.

 1. Създаване на положителна нагласа към учебния процес . Индикатор : успех на застрашените от отпадане ученици.

Мерки / дейности / за превенция на отпадането на ученици от училище:

 1. Своевременно идентифициране на учениците ,изоставащи в усвояването на учебния материал и застрашеност от отпадане:
  • Изготзяне на ежемесечни отчети от класните ръководители за броя на отсъствията и причините поради , които учениците отсъстват.
  • Изработване на регистър на застрашените от отпадане.
  • Анализ на постиженията на застрашените от отпадане и осъществяване на педагогическа подкрепа от страна на учителите и училищното ръководство:
   • Разработване на наваксващи програми по съответния предмет.
   • Провеждане на допълнителна индивидуална и групова работа по съответния предмет.
 1. Включване на застрашените от отпадане в извънкласни и извънучилищни дейности:
  • Откриване силните страни на личността.
  • Развиване на силните страни чрез индивидуална работа или включване в групи за извънкласна дейност.
  • Осигуряване на публични изяви на ученици с дарби.
 2. Осъществяване на ефективен диалог между училището исемейството за застрашените от отпадане от училище:
  • Въвеждане на алтернатива на традиционните родителски

срещи.

 • Засилване на контрола върху отсъствията на учениците от учебните занятия и своевременно информиране на родителите.
 • Разпределение на отговорностите и ангажимента по отношение посещаемостта на училище мужду класни ръководители и родители.
 1. Възможност за кандидатстване по различни програми насочени към финансиране на превантивната дейност по отношение на ранното напускане на училище:
  • Нови форми на ангажираност на родителите и обществеността.
  • Обучения.
  • Лектории.
  • Обогатяване на МТБ.

Очаквани резултати

 1. Повишаване на информираността на деца и родители;
 2. Гарантиране правата на детето;
 3. Оказване на подкрепа на учениците и техните семейства;
 4. Утвърждаване на модел на здравословно хранене в семейството и в училище;
 5. Увеличаване на броя на обхванатите деца;
 6. Повишаване на здравната култура на децата и учениците;
 7. Информиране на институциите за деца в риск;