НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

През учебната 2021/22г. в Начално училище " Захари Стоянов" има  създадени 7 групи по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

"Подкрепа за успех". Работата по него включва допълнителни занимания на учениците по Български език,с което  се осигурява качествена подготовка и висока успеваемост на онези от тях, които срещат трудности в овладяване на граматичния строеж на езика.