НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково

Дейност 3.4.

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към
дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано
обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи
към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното
обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Дейност 3.4 включва обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за
образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез
съвременни ИКТ.

В периода 18-21 ноември, учителите от НУ "Захари Стоянов"  се обучаваха  за работа с Дигиталната раница и възможностите, които платформата MOZAIK предоставя. Разработваха се различни типове ресурси и начините за тяхното използване в класната стая като  работа в клас или задаването им като домашна работа.