НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково
Основно меню

Мисия и визия

МИСИЯ

 

Чрез постоянната си работа, екипът на НУ „Захари Стоянов“ се стреми към създаване на условия, в които възпитаниците ни да придобият нагласите, знанията и уменията, които ще им помогнат да се учат и променят през целия си живот. Да се изградят като активни, критично мислещи граждани, убедени привърженици на демократичните принципи на развитие на обществото. Бутиково училище, в което приоритет е възможността за персонално отношение и личностно израстване на всяко дете.


    

ВИЗИЯ

 

Виждаме бъдещето на училището ни като институция с грижа за всяко дете, с безопасна, зелена  и устойчива среда. Пространство отворено за знания, с приятелска атмосфера, в която възрастни и деца си взаимодействат, мотивирани за учене и творчество, с учители, които насърчават и мотивират към успех. Притегателен център за родителите и общността, заради смелостта да подготвя децата за един свят с нови идеи, потребности и проблеми.

Училище, което се стреми да запази традиционните ценности и прилага образователни методи, които изграждат компетентни млади хора с потенциал за бъдеща реализация в променяща се среда, способни и мотивирани да работят за напредъка на България.